21AUG08 ☳☲»☲☰

Zardoz speaks to you, his chosen ones

Madame Chao’s Noise Log
Madame Chao’s Noise Log
21AUG08 ☳☲»☲☰
/


21AUG08 ☳☲»☲☰

Zardoz speaks to you, his chosen ones…


Go forth and kill.